HTG

Quy chế Hoạt động của Hội HDV DL TT-Huế

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi

 1. Tên tiếng Việt         : Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế
 2. Tên tiếng Anh         : Tour Guide Association of Thua Thien Hue
 3.  Tên viết tắt            : TGA Hue

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích của Hội

Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, hoạt động trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch, bao gồm các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.

          Mục đích của Hội là bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn viên cho các hội viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của đội ngũ hướng dẫn viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Liên kết, hợp tác phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Điều 3: Địa vị và pháp lý:

 1. Hội Hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế là một hội trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, do Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế thành lập, có biểu tượng riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, tuân thủ pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Quy chế hoạt động của Hội được Hiệp hội phê duyệt.
 2. Trụ sở chính của Hội được đặt tại Văn phòng Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, số 49 Lê Lợi, thành phố Huế.

Điều 4: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động này điều chỉnh các hoạt động của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế và các hoạt động của các thành viên trong Hội.
 2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động này được áp dụng đối với tất cả các thành viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế.

CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5: Nhiệm vụ

 1. Tuyên truyền giáo dục để hội viên nhận thức và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch; động viên các hội viên tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến hướng dẫn du lịch, bồi dưỡng và đào tạo hướng dẫn viên du lịch.
 2. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế; tham gia xây dựng đường lối, chính sách phát triển Du lịch Việt Nam khi được yêu cầu.
 3. Đại diện cho hội viên, thông qua Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của Ngành và của hội viên theo thẩm quyền của Hội, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 4. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch trên cơ sở nâng cao kiến thức, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào nghề hướng dẫn du lịch.
 5. Tư vấn, hỗ trợ cho các hội viên trong phát triển chuyên môn nghiệp vụ, tìm kiếm việc làm. Có giải pháp cung cấp thông tin cho các hội viên. Vận động hội viên thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch.
 6. Quản lý Hội viên để hội viên thực hiện đúng các quy định của Luật du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 7. Phối hợp với các Hội, Chi hội, CLB thuộc Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo thực hiện tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

Điều 6: Quyền hạn của Hội

 1. Được quyền nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến với Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, trong việc đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước đối với những chính sách, pháp luật trong lĩnh vực du lịch nói chung và lĩnh vực hướng dẫn viên nói riêng.
 2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các Hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.
 3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và Quy chế hoạt động của Hội.
 4. Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các mối quan hệ của Hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả và vị thế của Hội dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế.
 5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động, dịch vụ, được nhận nguồn tài trợ hợp pháp dưới sự quản lý của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế.
 6. Thành lập các câu lạc bộ, nhóm chuyên ngành trong lĩnh vực hướng dẫn du lịch.
 7. Thực hiện các quyền khác của Hội theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

Điều 7: Hội viên

 1. Hội viên chính thức: Doanh nghiệp, tổ chức và và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch, tán thành Quy chế hoạt động của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế, Điều lệ của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế, tự nguyện đăng ký tham gia Hội, đóng hội phí được công nhận là hội viên chính thức của Hội và được Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế cấp thẻ Hội viên. Hội viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế cũng đồng thời là hội viên của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.
 2. Hội viên liên kết: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan đến du lịch, có đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của Hội, tự nguyện đăng ký tham gia Hội, được công nhận là hội viên liên kết của Hội. Đối với các hội viên liên kết là tổ chức, người được cử thay mặt Hội viên liên kết tham gia Hội phải là người đại diện có thẩm quyền trong các tổ chức đó, trường hợp người được cử tham gia Hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên liên kết là tổ chức phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.
 3. Hội viên danh dự: Công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học có công lao đối với sự nghiệp phát triển Ngành du lịch nói chung và nghề Hướng dẫn du lịch nói riêng được BCH Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế mời làm Hội viên danh dự.

Điều 8: Kết nạp hội viên

 1. Tổ chức và cá nhân nêu tại khoản 1, khoản 2, thuộc điều 7 của Quy chế hoạt động  này tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia Hội, được Hội đề xuất Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế xem xét chấp thuận kết nạp.
 2. Hồ sơ hội viên chính thức gồm có:
  1. Đơn đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu)
  2. Bản sao Thẻ hướng dẫn viên du lịch
 3. Hồ sơ hội viên liên kết gồm có:
  1. Đơn đăng ký gia nhập Hội (theo mẫu)
  2. Bản sao CMND (đối với hội viên cá nhân)
  3. Bản sao quyết định thành lập, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).

Hồ sơ gửi cho Hội hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế. BCH Hội xem xét, có ý kiến bằng văn bản trình Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế xem xét đơn và ra quyết định công nhận hội viên trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 9: Quyền lợi của hội viên

 1. Hội viên chính thức:
 2. Được Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế xác nhận tư cách hội viên, cấp thẻ hội viên và được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động hướng dẫn viên du lịch.
 3. Được tham gia Đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử vào BCH và các chức danh khác của Hội.
 4. Được tham gia vào tất cả các hoạt động của Hội, được Hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, tham quan,…Được thảo luận, đóng góp ý kiến về mọi hoạt động Hội tại các phiên họp cho thành viên và trên diễn đàn Hội.
 5. Được đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan quản lý nhà nước thông qua Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.
 6.  Được ưu tiên giúp đỡ, giới thiệu, tuyển chọn đi đoàn, phiên dịch, biên dịch, … đối với các khách hàng, công ty du lịch, lữ hành, các cơ sở dịch vụ du lịch trong và ngoài nước để ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ HDV và cộng tác viên trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hội, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.
 7. Được quyền ra khỏi Hội.
 8. Hội viên danh dự, liên kết: Được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử, biểu quyết và cấp thẻ hội viên.

Điều 10: Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, Quy chế hoạt động và các quy định của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế.
 2. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ, giao dịch khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Hội ủy nhiệm bằng văn bản.
 3. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, tuyên truyền phát triển Hội viên mới.
 4. Tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp hướng dẫn du lịch.
 5. Đem theo thẻ Hội viên trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch.
 6. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ hướng dẫn viên của Hội.
 7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn. Hội viên danh dự, hội viên liên kết không phải đóng Hội phí.

Điều 11: Chấm dứt quyền hội viên

Chấm dứt tư cách hội viên trong các trường hợp sau:

a. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hội, phải có đơn gửi BCH Hội.

b. Hội viên vi phạm các quy định của pháp luật về hướng dẫn du lịch, các điều cấm trong Luật Du lịch; vi phạm Điều lệ và các quy định của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế và Quy chế hoạt động của Hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội;

c. Hội viên không đóng hội phí một năm.

d. Hội viên bị thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch.         

e. Hội viên có thẻ hướng dẫn viên hết hạn trên 03 tháng nhưng chưa được gia hạn hay cấp mới.

Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên có nguyện vọng gia nhập lại Hội làm thủ tục theo quy định của Điều 8. Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên theo Mục a Điều 11 chỉ được làm thủ tục gia nhập Hội sau 6 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách hội viên. Những hướng dẫn viên bị chấm dứt tư cách hội viên theo Mục b, c, d,e Điều 11 chỉ được làm thủ tục gia nhập Hội sau 12 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách hội viên.

 • Hội viên liên kết là tổ chức có những vi phạm nghiêm trọng, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Trường hợp tổ chức bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong một thời hạn thì tư cách hội viên liên kết được tiếp tục khi tổ chức được phép hoạt động trở lại.
 • BCH Hội báo cáo bằng văn bản cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và thông báo công khai danh sách hội viên xin rút khỏi Hội và hội viên bị chấm dứt tư cách hội viên trên trang thông tin điện tử của Hội và Hiệp hội.

Quyền và nghĩa vụ của hội viên bị chấm dứt ngay sau khi BCH Hội ra thông báo.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 12: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế về tổ chức, nhân sự, tài chính và mọi hoạt động của Hội.

Chương trình hoạt động hằng năm của Hội Hướng dẫn viên du lịch phải được Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.

 1. Cơ cấu tổ chức của Hội:
 2. Đại hội
 3. Ban Chấp hành
 4. Ban Kiểm tra
 5. Văn phòng Hội
 6. Các câu lạc bộ, nhóm trực thuộc (nếu có)

Điều 13: Đại hội toàn thể hội viên và Hội nghị toàn thể hội viên

 1. Đại hội Toàn thể hội viên Hội hoặc Đại hội Đại biểu được tổ chức theo nhiệm kỳ là 03 năm. Trong trường hợp cần thiết, Ban chấp hành Hội có thể triệu tập Hội nghị bất thường. Hội nghị bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên BCH Hội hoặc ít nhất ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế.
 2. Đại hội toàn thể hội viên Hội được tổ chức 03 năm một lần để:
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Hội.
  2. Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ trước và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới.
  3. Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động Hội (nếu có)
  4. Bầu Ban chấp hành
  5. Bầu Ban kiểm tra Hội
  6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
 3. Hội nghị toàn thể hội viên Hội được tổ chức mỗi năm 01 lần để:
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết năm trước và kế hoạch hoạt động năm sau của Hội.
  2. Thảo luận hoặc biểu quyết vấn đề do Ban chấp hành hoặc hội viên đề xuất.
  3. Bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành (nếu thiếu)
 4. Nghị quyết của Đại hội toàn thể hội viên được thông qua khi có ít nhất 51% hội viên chính thức tham gia đại hội biểu quyết đồng ý.

Điều 14: Ban Chấp hành Hội

 1. Ban Chấp hành (BCH) Hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm kỳ của BCH theo nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên BCH Hội do Đại hội quyết định, được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội nhất trí.

BCH Chi hội phải được Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế phê chuẩn.

 • Ủy viên BCH Chi hội phải là người có tâm huyết với Chi hội, có đủ trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe và thời gian để gánh vác các nhiệm vụ được giao. BCH Chi hội họp thường kỳ ít nhất 01 (một) lần trong 01 (một) quý (ba tháng). Các cuộc họp của BCH là hợp lệ khi có trên 50% ủy viên BCH tham gia.
 • Nhiệm vụ của BCH:
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động trong nhiệm kỳ, chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Chi hội. Báo cáo kết quả hoạt động, chương trình hoạt động của Chi hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường trực Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.
 • Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu trình Đại hội, Hội nghị Toàn thể hội viên. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị và các cuộc họp khác của Chi hội sau khi được Ban thường trực Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế đồng ý.
 • Đại diện Chi hội trong các mối quan hệ với những tổ chức khác trong các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ và lợi ích của Chi hội.
 • Thông qua chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của BCH Chi hội cho các hội viên biết. Thực hiện lập kế hoạch tài chính hàng năm cũng như báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm trình Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.
 • Các quyết định của BCH Chi hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về Chủ tịch Chi hội.

Điều 15: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Chi hội

 1. Chủ tịch Chi hội:
  1. Là đại diện chính thức của Chi hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế, trước BCH Chi hội, trước pháp luật và toàn thể hội viên về các hoạt động của Chi hội.
  1. Là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi hội, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của đại hội, hội nghị toàn thể hội viên và các nghị quyết, quyết định của BCH Chi hội và chỉ đạo của Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế.
  1. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCH, đại hội, hội nghị toàn thể hội viên.
  1. Thay mặt BCH, ký các văn bản của Chi hội.
 2. Phó Chủ tịch Chi hội: Là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và BCH Chi hội phân công, điều hành công việc của BCH Chi hội khi được Chủ tịch ủy quyền.
 3. Tổng thư ký Chi hội:
  1. Là người tổ chức điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Chi hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Chi hội, trước BCH và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Chi hội.
  1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Chi hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Chi hội trình BCH Chi hội xem xét trước khi trình Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.
  1. Định kỳ báo cáo cho BCH Chi hội về các hoạt động của Chi hội và của Văn phòng Chi hội.
  1. Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH Chi hội.
  1. Quản lý danh sách, hồ sơ, tài liệu của các hội viên và hoạt động của các CLB, nhóm trực thuộc Chi hội.
  1. Chuẩn bị các cuộc họp của BCH, các hội nghị, hội thảo do Chi hội tổ chức và triển khai các hoạt động khác theo nghị quyết, quyết định của BCH Chi hội.
  1. Thực hiện các công việc do Chủ tịch Chi hội phân công.

Điều 16: Ban Kiểm tra Chi hội

 1. Ban Kiểm tra Chi hội gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra: Các thành viên Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội viên trong việc tuân thủ Pháp luật và quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch, trong việc thực hiện Quy chế hoạt động và quy định của Chi hội.
 3. Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt. Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng Quy chế hoạt động trình lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Điều 17: Chế độ thông tin, báo cáo

 1. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Chi hội thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của Chi hội, gửi về Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế (qua văn phòng hiệp hội). Báo cáo quý trước ngày 28 tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 25 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
 2. Chi hội thường xuyên giữ mối liên hệ với văn phòng Hiệp hội để trao đổi thông tin, trao đổi công việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi hội.

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CHI HỘI

Điều 18: Nguồn thu của Chi hội:

          Tất cả các nguồn thu của Chi hội được thực hiện qua tài khoản của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. Hiệp hội sẽ chuyển toàn bộ kinh phí hoạt động cho BCH Chi hội trên cơ sở kế hoạch ngân sách được Hiệp hội phê duyệt hàng năm.

 1. Lệ phí gia nhập Hội.
 2. Hội phí của hội viên đóng góp theo quy định.
 3. Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy đinh của pháp luật.
 4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 19: Các khoản chi của Chi hội:

          Các khoản chi của Chi hội phục vụ các hoạt động của Chi hội: Chi phí làm thẻ Hội viên, tổ chức họp, tập huấn theo chuyên đề, hội thảo, diễn đàn theo chủ đề, quảng bá chung cho Chi hội, chi khen thưởng và chi các công việc liên quan khác theo Nghị quyết của Chi hội, kế hoạch ngân sách được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Điều 20: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Chi hội

 1. Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tài chính, thống nhất quản lý tài chính, ngân sách của Chi hội phù hợp với Quy chế hoạt động của Chi hội, Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và tuân thủ luật pháp tài chính, kế toán của nhà nước.
 2. BCH Chi hội chịu trách nhiệm trước ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Chi hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt đông của Chi hội, Hiệp hội.
 3. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm.
 4. Khi Chi hội giải thể thì tài sản, tài chính của Chi hội phải được kiểm tra và xử lý theo Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 21: Khen thưởng

          Hội viên, thành viên của Chi hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Chi hội và sự phát triển của ngành du lịch được Chi hội đề nghị Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế khen thưởng hàng năm.

Điều 22: Xử lý vi phạm   

Hội viên, thành viên của Chi hội hoạt động trái với Quy chế hoạt động, Nghị quyết của Chi hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Chi hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí 01 năm, tùy theo mức độ sai phạm, BCH Chi hội sẽ báo cáo và đề nghị Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế xử lý vi phạm bằng các hình thức: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách hội viên hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII: GIẢI THỂ

Điều 23: Điều kiện giải thể

          BCH Chi hội xem xét, báo cáo bằng văn bản đề nghị Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế quyết định giải thể Chi hội trong các trường hợp:

 1. Chi hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng.
 2. Hoạt động của Chi hội vi phạm Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, vi phạm Quy chế hoạt động và Quy chế Tài chính của Chi hội.
 3. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 4. Khi đã có Nghị quyết của Đại hội Toàn thể hội viên về việc giải thể hoặc theo đề nghị của quá 2/3 (hai phần ba) trên tổng số hội viên chính thức của Chi hội.

Điều 24: Sửa đổi, bổ sung điều lệ

          Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ phải được hội nghị toàn thể hội viên thông qua hoặc có ít nhất trên ½ số hội viên chính thức nhất trí kiến trị và được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Điều 25: Hiệu lực thi hành

 1. Quy chế hoạt động của Chi hội hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế gồm 07 (bảy) chương, 25 (hai mươi lăm) điều, được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.
 2. Quy chế hoạt động này có hiệu lực thi hành theo Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.
 3. Trong quá trình thực hiện Quy chế hoạt động này, nếu có vướng mắc phát sinh, Ban chấp hành Chi hội kiến nghị bằng văn bản lên Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.                 

Những bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *