HTG

Quy chế Tài chính của Hội HDV DL TT-Huế

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Điều khoản chung

1. Quy chế này áp dụng để mô tả chi tiết hoạt động thu/chi của Hội Hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

2. Việc thực hiện công tác tài chính theo Quy chế hoạt động  của Hội, phù hợp với Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và tuân thủ luật pháp tài chính, kế toán của nhà nước.

3. Kế hoạch ngân sách hằng năm của Hội Hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế do BCH Hội lập và được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.

4. BCH Hội chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, Hiệp hội.

Điều 2. Các nguồn thu và mức thu của Hội

1. Hội phí gia nhập Hội: 100.000 đồng/hội viên (Một trăm ngàn đồng/hội viên).

2. Hội phí thường niên: Mức thu hội phí của mỗi hội viên chính thức là 500.000 đồng/năm (Năm trăm ngàn đồng/năm).

3. Thu từ tài trợ của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

          3. Thu từ các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 3: Các nguồn chi sử dụng quỹ của Hội

1. Phí đóng hàng năm cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế bằng 30% từ nguồn hội phí của hội viên để phục vụ việc công tác quản lý của Hiệp hội đối với Hội, còn lại 70% Hội để lại phục vụ cho các hoạt động của Hội.

2. Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên

3. Họp định kỳ của BCH

4. Sinh hoạt định kỳ của Hội

5. Thăm hỏi Hội viên: Ốm đau, hiếu, hỉ,…

6. Chi phí duy trì tên miền, hosting của Website, mail (nếu có).

7. Các chi phí khác phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội theo kế hoạch đã được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt hằng năm.

8. Chi tài trợ/công tác xã hội được BCH Hội đề nghị và được Hiệp hội Du lịch phê duyệt.

Điều 4. Nội dung và định mức các khoản chi từ nguồn hội phí cho công tác thăm hỏi, hiếu hỉ

1. Chi mức 200.000 đồng/lần (Hai trăm ngàn đồng/lần) cho các nội dung sau:

a) Thăm hội viên Hội ốm đau phải nhập viện.

b) Thăm vợ hoặc chồng; bố, mẹ của hội viên ốm đau phải nhập viện

2. Chi mức 300.000 đồng/lần (Ba trăm ngàn đồng/lần) cho các nội dung sau:

a) Đám cưới các hội viên trong Hội;

b) Đám tang: tứ thân phụ mẫu của các thành viên của Hội; cha mẹ ruột của thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến hoạt động của Hội.

3. Chi mức 500.000 đồng/lần (Năm trăm ngàn đồng/lần) cho các nội dung chi:

a) Đám cưới là cặp vợ, chồng hội viên;

b) Đám tang là chồng hoặc vợ hội viên.

CHƯƠNG II:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn về tài chính của Ban chấp hành Hội

 1. Lập kế hoạch dự toán tài chính hàng năm hoặc đột xuất trình Ban chấp hành Hiệp Hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt; phân bổ thu, chi định kỳ hợp lý, đảm bảo tài chính của Hội thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

2. Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các khoản thu chi, các chứng từ tài chính.

3. Phân công trách nhiệm quản lý tài chính trong Ban chấp hành Hội.

4. Định kỳ báo cáo quyết toán tài chính hằng năm với Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Điều khoản thi hành

Ban chấp hành và Hội viên của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

– Quy chế tài chính của Hội hướng dẫn viên du lịch Thừa Thiên Huế gồm 03 (ba) chương, 27 (bảy) điều, được Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phê duyệt.

– Quy chế hoạt động này có hiệu lực thi hành theo Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. – Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc phát sinh, Ban chấp hành Hội kiến nghị bằng văn bản lên Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế để xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

Những bài viết gần đây

4 Comments

  1. Em cần làm thẻ hv chi hội hdv dulich huế ạ

    1. Em liên hệ với Thiện Phương: 0909 010 928 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *